Możesz również skorzystać ze standardowego formularza i samemu nadać paczkę.

 
  REGULAMIN ZWROTU I REKLAMACJI

  Procedura reklamacji

  Klientowi będącemu Przedsiębiorcą nie przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
  Wobec Klienta będącego Konsumentem Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
  Zaleca się składanie reklamacji w formie elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej, na adres Sprzedającego: online@florapoint.pl
  Składając reklamacje Konsument może skorzystać ze wzoru formularza reklamacji zamieszczonego na stronie Sklepu Internetowego, jednak nie jest to obowiązkowe.

  Zaleca się podanie przez Konsumenta w opisie reklamacji następujących danych:

  Imię i nazwisko.

  • Adres
  • Adres e-mail
  • Datę złożenia zamówienia
  • Numer zamówienia
  • Przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania
  • Wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację, w tym dokumentacje fotograficzną

  O rozstrzygnięciu reklamacji Konsument zostanie poinformowany poprzez przesłanie odpowiedzi na adres e-mail podany w reklamacji lub z którego została doręczona Sprzedającemu reklamacja.

  Składając reklamację należy dostarczyć Sprzedającemu reklamowany produkt lub fotografie przedstawiające wady Produktu umożliwiające rozpoznanie reklamacji.

  Sprzedawca zastrzega sobie prawo żądania informacji umożliwiających rozpoznanie reklamacji lub dostarczenia Produktu do Sprzedającego celem rozpoznania reklamacji. Termin na rozpoznanie reklamacji biegnie od prawidłowego uzupełnienia żądanych danych lub dostarczenia reklamowanego Produktu do Sprzedającego.

  Dostarczeniem Produktu reklamowanego do Sprzedającego nie jest dostarczenie Produktu do paczkomatu. Sprzedający nie odbiera Produktów z paczkomatu.

  Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej prawidłowego złożenia, w tym z uwzględnieniem pkt. 8. Brak ustosunkowania się Sprzedającego w powyższym terminie oznacza, że Sprzedający uznał reklamację za uzasadnioną. W przypadku braku wskazania przez Konsumenta żądania reklamacyjnego, wyboru dokona Sprzedający.

  W wypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Konsumenta Sprzedający naprawi lub wymieni reklamowany towar na wolny od wad lub zwróci cenę zakupionego Produktu.

  Odstąpienie od umowy

  Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem przepisów poniższych.

  Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął Produkt w posiadanie lub w którym wskazana przez niego osoba trzecia weszła w posiadanie Produktu. Do zachowania tego terminu koniecznym jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. Zaleca się aby oświadczenie zostało wysłane na adres e-mail online@florapoint.pl.

  Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce ,,Regulaminy’’ oraz jest załączony do wiadomości e-mail z potwierdzeniem Zamówienia.

  Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

  Konsument ponosi koszty zwrotu rzeczy w związku z odstąpieniem od umowy. W przypadku zwrotu Produktów do Sprzedającego „za pobraniem” Sprzedający potrąci z należnej Konsumentowi kwoty do zwrotu z tytułu odstąpienia od umowy kwotę poniesione koszty przesyłki zwrotu rzeczy.

  W wypadku odstąpienia od umowy Konsumentowi zwracane są otrzymane od niego płatności (nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych), w tym koszty dostawy do Klienta, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego.

  Zwrot zapłaconej ceny następuje poprzez ten sam kanał płatności, którym Klient zapłacił za Produkt, chyba, że nie ma takiej możliwości, to zwrot zapłaconej kwoty kierowany jest na wskazane przez Klienta konto bankowe.
  Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem.

  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Sprzedający zastrzega sobie prawo do potrącenia ze zwracanej kwoty proporcjonalną wartość, o którą nastąpiło zmniejszenie.

  Produkt zwrócony przez Klienta powinien być nieużywany i nieuszkodzony.
  Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do wszelkich roślin na podstawie art. 38 pkt. 4 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30.05.2014 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 287.